#برداشت_آزاد ۱۴
#طرح_کلی_اندیشه_اسلامی_در_قرآن
#فصل_توحید
تعهد توحیدی فرد یا جامعه چیست؟

▫️▪️▫️اگر قرار شد #توحید یک عقیده‌ای باشد که به دنبال خود تعهدی را و #مسئولیتی را و تکلیفی را، برای معتقد به این عقیده به ارمغان می‌آورد، پس باید فهمید و دانست که این مسئولیت و این تعهد و تکلیف چیست؟ خودِ اعتقاد، یک مسئولیتی است؟ یا حد و قلمروی این مسئولیت از منطقه #فکر و دل بیرون‌تر می‌آید اما در اعمال شخصی؟
◾️تعهدی که توحید به فرد موحد یا به جامعه‌ي موحد می‌دهد، از حد فرمان‌های شخصی و تکالیف فردی بالاتر است، تعهدی که توحید به یک جامعه‌ی موحد می‌دهد، شامل #مهم‌ترین، کلی‌ترین، بزرگ‌ترین، #اساسی‌ترین مسائل یک جامعه است، مثل #حکومت، اقتصاد، روابط بین الملل…
◾️ما معتقدیم که تعهد توحید و مسئولیتی که بار دوش موحد می‌شود،مسئولیتی ست در حد تکالیف اساسی و حقوق اساسی یک جامعه.
در یک کلمه قیافه و اندام جامعه‌ی توحیدی، با قیافه و اندام جامعه‌ی غیرتوحیدی متفاوت است. این جور نیست که اگر در یک جامعه‌ی توحیدی، یک قانونی اجرا می‌شود، آن قانون یا ده تا مثل آن قانون در یک جامعه‌ی غیرتوحیدی اجرا شد، آن هم توحیدی ست، نه!
◾️نظم اجتماعی و سیستم اجتماعی و شکل اجتماعی و در یک کلمه #نظام‌اجتماعی جامعه‌ی توحیدی یک چیزی ست به کلی مغایر و مباین و احیانا متعارض با جامعه‌ی غیرتوحیدی.