🔹اخیرا صنعت خودروسازی کمک‌هایی خواسته که ورود کردیم ولی اصل آن است متولیان آن حوزه از خارج قطع امید کنند

🔹در زمینه پیشرفت‌های جدید در زمینه نظامی، جمعه منتظر خبرهای مهمی باشید.

🔹با هیچکس بر سر قدرت دفاعی معامله نمی‌کنیم #امنیتی