🔶حرف آخر صالحی به اروپایی‌ها: سریعتر عمل کنید قبل از آنکه دیر شود