🔶بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز در بیانیه ای؛

✅ کارتن خواب ها هم انسانند/در صورت محقق نشدن مطالبات دانشجویان، کارتن خوابی ها و اعتراضات با قوت از سر گرفته می‌شود

🔷 بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز در خصوص مطالبات دانشجویان حامی کارتن خواب های شیراز بیانیه ای صادر کرد.